Dato ikke fastsat pga Lockdown i DK, Dato kommer og medlemmer vil få besked ifølge lovene.

Officiel indkaldelse

Årets ordinære generalforsamling bliver afholdt her:
Lillebæltshallerne
Færøvej 74
5500 Middelfart

kl 9:30 bliver der serveret kaffe og rundstykker.
kl 10:00 starter den ordinære generalforsamling

Dagsorden
  • Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår dirigent: Helle Schou Scheffmann
  • Valg af referent.
  • Valg af mindst 2 stemmetællere.
  • Forelæggelse af formandens beretning.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
  • Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. Fastsættelse af kontingent.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Yderlig information omkring opstillede kandidater kan du se under fanebladet Kandidater.
Kandidater på valg er:
Catrin Hansen
Jørgen Ove Johansen
Sonny Kastrup
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • Eventuelt

Medlemmer af klubben er gratis, hvis du ikke er medlem af klubben, er du velkommen til at deltage alligevel. Pris for ikke medlemmer er 195 kr pr person. Beløbet dækker morgenkaffe og en let forkost m/1 vand.

Tilmeldingsfrist er: 4. april 2020. Tilmelding skal ske selv om du ikke vil have forplejning, da vi skal vide hvor mange stole der skal sættes op.

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.