Bulldog-klubbens love

§ 1 - Navn og hjemsted

Klubbens navn er Bulldog-Klubben. Klubben er stiftet den 1. januar 1908. Dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 - Organisation

Klubben er organiseret således:
§§ 8, 11 og 19 Urafstemning
§ 11 Generalforsamling
§§ 8 og 9 Bestyrelse
§§ 5 og 7 Medlemmer

§ 3 - Klubbens formål

Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKK’s love oprettede overenskomst.

Stk. 2 Klubbens formål er at fremme interessen for, og højne opdræt og avl af bulldogracerne, herunder sundhed, temperament og eksteriør samt arbejde for disse racers udbredelse i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser.

§ 4 - Avlsarbejde

Bulldog-Klubben er DKK's sagkyndige angående avlsarbejde vedrørende Engelsk og Fransk Bulldog.

Stk. 2 Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fremsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.

Stk. 3 Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

§ 5 - Medlemsskab

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2 Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3 DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

§ 6 - Kontingent

Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2 Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves i december måned til betaling senest 1. januar og gælder for det efterfølgende kalenderår.

§ 7 - Ind- og udmeldelse

Det medlem, der ikke senest 1. januar har betalt sit kontingent, betragtes som værende i restance, jf. § 5, og kan uden varsel slettes af medlemslisten. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem i alle henseender.

§ 8- Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Stk. 2 Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning mellem klubbens stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 2, § 6 stk. 2, og § 7, der er fyldt 18 år.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at der vælges 3 personer i ulige år og 2 personer i lige år.

Stk. 4 Hver af bulldogracerne skal - forudsat, at der er opstillet kandidater for begge racer - til enhver tid være repræsenteret med mindst et medlem i bestyrelsen. Såfremt ingen af de kandidater, som repræsenterer en af racerne, kan opnå valg efter stemmetal, skal den kandidat for racen, som har opnået det højeste stemmetal, betragtes som valgt. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges uanset racetilknytning efter stemmetal. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Stk. 5 Foruden medlemmer til bestyrelsen vælges samtidig to bestyrelsessuppleanter. Disse valg gælder for 1 år af gangen. Første suppleant er den, der har fået flest stemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6 Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 7 En suppleant der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 8 I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen - supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 9 Forslag til bestyrelsesmedlemmer fremsendes skriftligt og skal være klubbens sekretær i hænde senest d. 8. januar således, at eventuelle kandidater kan offentliggøres i klubbladets februarnummer.

Stk. 10 Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne skal offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.

Kandidater der ikke er offentliggjort i februarnummeret af klubbladet kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 11 Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. I sådanne tilfælde må der ses bort fra kravet om offentliggørelsen i februarnummeret af klubbladet.

Stk. 12 Sammen med februarnummeret af klubbladet udsendes der stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 2, § 6 stk. 2 og § 7 til brug for afstemninger. Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen inden påbegyndelse af dagsordenen eller sendes til klubbens revisor.

Stk. 13. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være revisoren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 14 Afstemningen foregår skriftligt og stemmesedlerne afleveres i lukket kuvert med tydelig angivelse af afsenderadresse, som minimum tydeligt navn/navne og medlemsnummer.

Stk. 15 Kuverterne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

§ 9 - Bestyrelsens konstitution og arbejdsområde

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter den årlige generalforsamling og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning og er i overensstemmelse med klubbens formål, overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens daglige ledelse, drift, medlemskartotek og materialebeholdning.

Stk. 3 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Opstår der stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, hvoraf formand eller næstformand skal være repræsenteret.

Stk. 4 Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 6 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 7 Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan modtage refusion af de udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

§ 10 - Regnskab

Kassereren er overfor bestyrelsen ansvarlig for klubbens regnskab. Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2 Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 3 Regnskabet skal være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer, inden det udsendes til medlemmerne, senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Revisorerne skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på ethvert forhold, der bør kendes af bestyrelsen, og som revisor får kendskab til gennem sit revisionsarbejde.

Stk. 5 Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter blandt de stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 2, § 6 stk. 2 og § 7. Disse valg gælder for 1 år. Genvalg kan foretages.

§ 11 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn.

Stk.2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3 Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted, dagsorden samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens bestyrelse i hænde senest 8. januar. Dagsorden, formandens beretning, revideret regnskab, indkomne forslag samt stemmesedler udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger årsberetning til
godkendelse
4. Kassereren aflægger beretning om
det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
5. Kassereren forelægger budgetforslag herunder fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
9. Forelæggelse af eventuelle rapporter
10. Eventuelt

Stk.6 Afstemninger på generalforsamlingen: vedtagelser sker på generalforsamlingen ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog undtaget stk. 7 samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 7 Lovændringer skal være fremsat på ordinær generalforsamling og kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 8 Ved afstemninger på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 11.

§ 13 - Repræsentanter

Repræsentanter til DKK's repræsentantskab udpeges af bestyrelsen blandt egne medlemmer eller klubbens øvrige medlemmer, såfremt disse samtidig er medlem af DKK.Bestyrelsen kan indenfor for DKK's kredse - udpege kontakter til DKK's kredsledelser. Disse skal være medlem af DKK.

§ 14 - Andre aktiviteter

Medlemmer, der har behov for fælles aktiviteter, kan samles i grupper, der udpeger en gruppeleder, som er kontaktperson til Bulldog-Klubbens bestyrelse og ansvarlig for gruppens aktiviteter overfor bestyrelsen. Gruppens arbejde bør hvile økonomisk i sig selv. Gruppen udarbejder regler for sit arbejde. Reglerne skal godkendes af bestyrelsen.

§ 15 – Disciplinærsager

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK's til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§ 16 - Disciplinære foranstaltninger

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a) tildeling af
1.) misbilligelse

2.) advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer,
udstillinger og prøve
e) Udelukkelse fra adgang til
stambogsføring
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud

Stk. 2 Bulldog-Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes

i anvendelse af DKK´s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK´s love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17 - Midlertidige disciplinære foranstaltninger

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK's love 26.

Stk. 2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst 6 måneder.

§ 18 - Klubbens deling

Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK´s love. Den oprindelig klubs eventuelle formue og gældsforpligtelser deles mellem de herved fremkomne klubber forholdsmæssigt efter medlemskab.

§ 19 - Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

§ 20 - Urafstemning

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Stemmesedler til urafstemning udsendes til stemmeberettigede medlemmer og disse skal returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8 stk. 12-14.

Stk. 3 Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4 Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

§ 21 - Ikrafttrædelse

Disse love erstatter tidligere love for klubben godkendt efter urafstemning i august 1999 og godkendt af DKK d. 2. december 1999.

Ændringer og tilføjelser i §§ 6, 7, 8 og 11 er vedtaget efter urafstemning i august 2007. Ændringer og tilføjelser i §§ 6, 7, 8 og 11 træder i kraft efter godkendelse af DKK d.24. september 2007.

Ændringer i §§ 2, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 er vedtaget efter urafstemning i august 2009.
Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 træder i kraft efter godkendelse af DKK d. 8. september 2009.

Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 17,19, 20, 21 er vedtaget ved urafstemning i juli 2012.

Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 17,19, 20, 21 træder i kraft efter godkendelse af DKK d. 24.08.2012.