Indkaldelse til Bulldog-klubbens Ekstra Ordinær Generalforsamling.

Dato: Den 30.08.2022
Sted: Hjulby forsamlingshus, Odensevej 56A, 5800 Nyborg
Tid: kl. 18:00

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Mistillid til dele af den siddende bestyrelse
a. Mai Jensen
b. Tasha Andreasen
c. Ib Andersen
4. Evt. Valg til bestyrelsen
5. Evt. Valg af 2 bestyrelsessuppleanterYderlig information.

Bestyrelsen har inviteret Anette Bak Frederiksen til at modtage valg til Dirigent.


Den 23.06.2022 modtog bestyrelsen denne mail:

Til Bulldog-Klubbens bestyrelse.
att. formanden.

På baggrund af udbredt mistillid til bestyrelsen, har en del medlemmer et ønske om en ekstraordinær generalforsamling.

Derfor har vi valgt, at indsamle underskrifter fra nogle af disse medlemmer.

Disse fremsendes med dagsorden, hvormed bestyrelsen bedes indkalde til ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens love §14.

Underskrifterne vedhæftes denne mail med 16 filer, samt 1 mail yderligere med 16 filer - ialt 32 filer med underskrift fra 46 stemmeberettigede medlemmer.

Vi imødeser kvittering for modtagelse af disse mails.Bulldogklubbens love omkring Ekstra ordinær generalforsamling:

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes elektronisk på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5. senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.


§ 13. Afstemning på generalforsamling.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.